Τι ισχύει για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων από τους δήμους -Πώς δικαιώθηκε πολίτης

1333

Τους χώρους που θα πρέπει να χωροθετούνται από τους δήμους για τη τοποθέτηση των κάδων απορριμάτων επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή παρέμαβση του μετά από προσφυγή πολίτη στην Ανεξάρτητη αρχή.

Ειδικότερα ο ΣτΠ σε ανακοίνωση του, σημειώνει:

Πολίτης, προσέφυγε το 2018 στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας τη διαµεσολάβηση της Αρχής για αίτηµα που απηύθυνε στην υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Παγγαίου, διαµαρτυρόµενη για θέµατα υγιεινής από αυθαίρετη χωροθέτηση-µεταφορά κάδων απορριµµάτων έµπροσθεν οικίας της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε συνέχεια εγγράφου του, ενηµερώθηκε από τη ∆/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου ∆ήµου Παγγαίου ότι κατόπιν ενηµέρωσης και λαµβάνοντας υπόψη το αίτηµα, έγινε αλλαγή χωροθέτησης των εν λόγω κάδων απορριµµάτων αναφέροντας ότι, όπως προκύπτει, αυτοί µετακινήθηκαν από κάποια άτοµα και πάλι στην προηγούµενη θέση, επισηµαίνοντας τη δυσκολία ελέγχου της αυθαίρετης µετακίνησης κάδων.

Το έγγραφο αναφέρει, επίσης, ότι οι κάδοι απορριµµάτων θα τοποθετηθούν σε σηµείο που δε θα προκαλεί ενόχληση στην περιοχή. Σε συνέχεια και των παραπάνω, η Αρχή ενηµερώθηκε από την αναφερόµενη ότι οι κάδοι µετακινήθηκαν σε ένα απερίφρακτο οικόπεδο και δεν είναι πλέον έµπροσθεν οικίας της.

Η Αρχή επισηµαίνει την αναγκαιότητα εκπόνησης κατάλληλων µελετών από τους ∆ήµους, οι οποίες θα προβλέπουν χωροθέτηση των κάδων απορριµµάτων σε θέσεις που να µη δηµιουργούνται προβλήµατα υγιεινής και υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα παρέχουν βέλτιστες λύσεις για την αποκοµιδή των απορριµµάτων.